Nyheter

Nyhetsbrev 2018

2018-02-18


Här kommer en kortfattad uppdatering om våra pågående projekt.
Markarbeten
Lekplats 

Det är tillåtet att använda lekplats och lekutrustning, vid tider då arbeten inte pågår på dessa ytor.
Plattsättning
När risk för tjäle upphör kommer plattsättning att ske. Entreprenören räknar med slutet mars, för detta jobb.
Ritning
Om du missat att ta del av gårdens utformning, kan du kolla skiss (pdf-fil) längs ner på sidan "Fakta"
Parkering
Grind

Bristerna i grinden är åtgärdade. Bl.a. har fjärrkontrollens räckvidd ökat rejält.
Fjärrkontroller
Vi har åter fjärrkontroller på lager. Beställ här
Entrédörrar
Lås och dörrleverantörer jobbar på för att åtgärda brister med dörrstängare. Ännu ett tag får vi kontrollera att dörren går i lås, efter passage.
Polering av stengolv
Polering av stengolv är uppskjutet till dess "smutsiga" delen av markarbeten är slutfört, för att inte slita i onödan på nyslipade golv. 
Stämman
Välkomna till stämman den 20 februari kl 19:00, I Årsta Folkets hus.
Ta med årsredovisning och bilagor med motioner o.d.
 

Nyhetsbrev 2018

2018-02-10

Grind öppen

Problemen med installationen av grindarna fortsätter.
Nu är det något problem med elektroniken, som det verkar.
Grinden kommer att stå öppen till dess den fungerar.
Sannolikt kommer installatören på måndag
 

Nyhetsbrev 2018

2018-02-03

Problem med infart till parkering

Det går f.n. inte att öppna fordonsgrinden med nyckel.
Utpassage och fjärrkontroll fungerar som vanligt.
Felet är anmält.
Prova gärna att öppna med nyckel. Om felet beror på fukt, kan det eventuellt "reparera sig själv"

Gården
Vi har påtalat för staden att våra medlemmar behöver tillgång till norra delen av gården.
Staden kommer att ta ansvar för en större del än tidigare avtalat, samt låte vår entreprenör återställa gården så snart det är praktiskt möjligt.

Staden kommer vidare att ta kostnaden för asfaltering av östra och norra sidan av nr 109. Asfaltering av denna sträcka kommer att dröja till dess parkarbetet startar.

Besparingen som detta innebär, använder vi istället till att asfaltera infartssträckan på vår parkering.
 

Nyhetsbrev 2018

2018-01-31

Problem med entrédörrar

De nya dörrarna stänger inte alltid ordenligt. 
Leverantören ska åtgärda detta, men till dess är det bra att kontrollera att dörren går i lås ordenligt.

Nyhetsbrev 2018

2018 01 21

Entrédörrar

Montering av nya dörrar pågår i nr 109 och påbörjas på måndag 22/1 i nr 105.
Vi väntar på nya dörrstängare till dörren i nr 109. Innan den är på plats måste dörren stängas manuellt, samt hållas låst.
Ha alltid med nycklar till entrén
Se till att ha med nycklar till huvudentrén dygnet runt, medan montering och installationer pågår.

Nyhetsbrev 2018

2018-01-13

Nu startar mark och trädgårdsprojektet
 

Idag den 12 januari har vi tecknat avtal med Furulunds Mark och Trädgårdsanläggningar AB om att anlägga ny trädgård, enligt ritningar beslutade vid stämman 2010.
 
Projektstart måndag 15 januari
 

Arbetet påbörjas och fortskrider i den mån vädret tillåter. Inledningsvis kommer träd och växter att avlägsnas. Därefter sker schaktning och ”grovplanering” av vägar, gångar och rabatter.
 
Nya växter planteras i september
 

Tack vare tidig projektstart kan träd planteras i höst, i och med att leverantören får en beställning i god tid.
 
Förväntningar under projektets gång
 

  • Räkna med visst buller under arbetstider mellan 07:00 – 17:00. Undantagsvis kan arbete pågå senare.
  • Samtliga entréer kommer att vara tillgängliga under projekttiden, med undantag för korta tider av arbete i direkt anslutning till entré.
  • Arbetsområden kommer att inhägnas vid behov.

 
Meddela om du ska flytta!
 

Entreprenören kommer att tillse att entréer är tillgängliga för lastbil e.d. de datum du ska flytta in eller ut.
Meddela styrelsen i god tid vilka datum du planerat för detta.
 
Ritningar finns anslagna i tvättstugan
 

En tydlig ritning över projektet finns anslaget i tvättstugan. Information kommer fortlöpande att publiceras på hemsidan www.idlangen.se  

Infoblad 7 2017


Staketprojektet

Öppningsautomatiken har fungerat mindre bra och är nu utbytt till annan teknik. Dessutom öppnar grinden nu in mot parkering.
Förhoppningsvis leder åtgärderna till minskat felanvändande av nödstopp.
– Instruktion Nödstopp –
Nödstopp ska endast användas vid tillbud.
För omedelbart stopp – Tryck på knappen
För att frigöra – Vrid knappen

Besiktning med drönare
Avisering sker senast dagen innan
Vi planerar att om möjligt besiktiga fasader med hjälp av drönare.
Drönaren kommer att flyga intill fasad vid sidan om alla fönster.
Inga bilder tas genom fönster, men det går bra att skymma insyn med persienn eller gardin.

Intressekoll Hjärtstartare
Senast anmälningsdatum för kurs
2017-12-31
 
Föreningen har möjlighet att investera i en hjärtstartare.
För att utgiften skall vara meningsfull vill vi att tillräckligt antal medlemmar visar intresse för att delta i en kurs om tre timmar, för att lära sig använda den samt grundläggande HLR (hjärt- lungräddning).
Intresseanmälan
Anmäl ditt intresse på www.idlangen21.se
eller lämna en notering i föreningens brevlåda  vid entrén i nr 105.
Senast anmälningsdatum för kurs
2017-12-31

Status för uppfräschning
Leverans av nya entrédörrar väntas v2 2018.
Efter montering fortsätter målning av entréer och till sist reparation av hål i sten samt polering av stengolv.
Montering av dörrar kan innebära att vi får leva några dagar utan lås- och dörrautomatik.
Se till att ha nyckel till entré tillgänglig.
 
Nyhet om policyer
Föreningen har genom åren skapat olika policyer. Med tiden blivit svåra att eftersöka i gamla protokoll och i vissa fall inte varit dokumenterade alls.
Därför har styrelsen beslutat att ersätta alla policyer med nya formuleringar.
Dessa finns på hemsidan. Se ”Policyer” under ”Stadgar”
 
Tvättstugan
Vi vet att 100% av våra medlemmar uppskattar att inleda sitt tvättpass i en städad tvättstuga.
 
Därför tackar vi de 99% som håller ordning och hoppas att resterande också upptäcker att;
”när vi städar efter oss själva, slipper vi att städa efter varandra”.

Infoblad 6 2017


Container 16/11 – 26/11

Dags för container för grovsopor.
Ej tillåtet att kasta byggavfall eller
farligt avfall.
För elavfall finns en säck vid sidan om container.

Ny Hemsida
– www.idlangen21.se –
Nu är nya hemsidan publicerad.
Den är responsiv, d.v.s. syns bra även på en smartphone eller tablet.
Lösenord till medlemssidorna är samma fyrsiffriga kod som våra portkoder.
Felanmälan är enkel att använda via hemsidan.
Infoblad, stadgar och dokument för t.ex. andrahandsuthyrning, är exempel på matnyttig information.

Staketprojektet
Ni har säkert inte undgått att staketprojektet har tagit en paus. Orsaken är en försenad leverans av stolpe med låselektronik.
Beskedet är att projektet återupptas på måndag 13 november.
Håligheterna växer i antal på parkeringens körbanor. Parkservice har fått uppdrag att hjälpligt fylla dessa.
Till våren kommer vi att fortsätta iordningställa parkering för cykelgarage.

Uppfräschning av våningsplan och entréer
Projektet löper relativt planenligt. Vi väntar på nya entrédörrar, som har ganska lång leveranstid. När dessa är på plats kommer målningsarbetet avslutas i entréerna, samt våra stengolv att poleras.

Entrédörrar
Huvudentréns dörrar kommer att öppna inåt. Orsaken är främst att de nuvarande dörrarna stör passagen till barnvagnsrum och förråd. Dörrarna kommer att fästas mot höger (vägg med element), för att lämna maximal plats till de som nyttjar sittplatserna vid entrén  

Gårdsprojektet
Start för gårdsprojektet är uppskjutet till februari 2018. Vädret blir då en faktor för exakt startdatum.
Upplägget är att lekplats och innergård har högst prio, medan omfartsvägar tas sist. Anledningen är att vi vill få tillgång till gården inför utesäsongen.

Broprojektet
– Undergången vid s.k. Årsta park –
Undergången är klar. Stockholms stad har enligt uppgift inte upphandlat färdigställandet.
För oss innebär det att vår ”bakgård” inte blir tillgänglig förrän tidigast hösten 2018.
Vi förhandlar med staden om att de utökar sitt återställningsansvar något, för att omfatta mark fram till parkeringens staket, samt en större del av infarten vid baksidan – nr 109.
 
– Intressekoll –
 
Hjärtstartare
Föreningen har möjlighet att investera i en hjärtstartare.
 
För att utgiften skall vara meningsfull vill vi att tillräckligt antal medlemmar visar intresse för att delta i en kurs för att lära sig använda den, samt grundläggande HLR (hjärt- lungräddning).
 
Intresseanmälan
Anmäl ditt intresse här

Infoblad 5 2017

Vecka 38 startar ventilationsarbetet.

 
Från vecka 38 och ca två månader framåt, kommer R.I. Driftservice att genomföra ett projekt för att öka intaget av frisk luft i våra lägenheter.
Arbetet innebär att fönstren får nya ventiler och att arean på befintliga ventilationshål i fönsterbågarna ökas.
För drygt ett år sedan genomfördes åtgärden i en provlägenhet med gott resultat.
 
Arbetet pågår under två dagar i din lägenhet.
Minst en vecka i förväg får du en avisering om datum för tillträde. Nycklar kan lämnas när du vill till Ryno Alm eller direkt till entreprenören vid entrén, på tider som meddelas i din personliga avisering.
 
Dina förberedelser inför arbetet
Se till att hålla fritt från föremål en meter runt sovrum och vardagsrum. Kök och liten balkong behöver inte nås.
 
VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM ARBETAR NATT
Meddela via mejl styrelsen@idlangen21.se eller brev i styrelsens brevlåda om du p.g.a. nattarbete  vill att vi undviker att arbeta i din lägenhet specifika dagar. I möjligaste mån tar entreprenören hänsyn till detta.
 
 
Sammanfattning

  • Arbete genomförs under två dagar i din lägenhet.
  • Du får en skriftlig avisering i god tid innan R.I. Driftservice behöver tillträde till din lägenhet.
  • Ta bort alla föremål en meter runt fönster i sovrum och vardagsrum.
  • Meddela om aviserad dag inte passar dig p.g.a. nattarbete. Till styrelsen@idlangen21.se eller till styrelsens brevlåda vid entrén i nr 105.

Infoblad 4 2017

Vår förening går en händelserik höst till mötes
Under hösten startar vi flera efterlängtade, större projekt. Planeringen för dessa har pågått länge. Några av dem under flera år, som t.ex. trädgårdsprojektet. Att de startar så tätt är beror på sammanträffanden som t.ex. entreprenörernas tillgänglighet.
Det är ju mycket på gång även i närmaste omgivningen. Vi bedömer därför att det kan vara skönt att få det mesta gjort så snart som möjligt, snarare än att dra ut på tiden.
Budget för samtliga åtgärder är 9,5 mkr, med ett lånebehov av 6,5 mkr. Underhållsplanen visar inga ytterligare behov av stora projekt inom kommande tioårsperiod. Därför räknar vi med att kunna fortsätta de senaste årens kraftiga amortering av våra lån, samt att minska vår kassa till en miljon för löpande underhåll och oförutsedda reparationer.
Vi ser ingen anledning att höja avgifterna p.g.a. dessa projekt.
 
Uppfräschning av entréer och våningsplan
Preliminär start är 11/9. Utförligare information kommer när vi närmar oss startdatum.
Belysning, nödbelysning, byte av entrépartier, Slipning av golv, målning av ytskikt vid främre och bakre entréer samt våningsplan.
Trapphus underhålls inte, eftersom slitaget där är mindre.

Ventilationsarbeten (OVK)
Startmöte ska hållas V34 eller V35 för att lägga upp riktlinjer för detta arbete.
Exakt startdatum och datum då din lägenhet berörs, meddelas i god tid.
Projektet innebär att luftväxling ökas i fönster, samt att frånluftfläktar åtgärdas.

Trädgård
Vi väljer att påbörja trädgårdsprojektet snarast eftersom möjlighet finns att samordna detta arbete med SVEVIA:s ”broprojekt”.
Stämmobeslut finns om gårdens utformning, marken är invägd och alla andra förberedande arbeten är klara.
Markhöjning, planteringar, belysning, gångstråk ingår i projektet. Lekutrustning behålls.

Gårdens anslutning till park
Stadens park och broprojekt är försenat, av okänd anledning. Det innebär att vi fortsätter hyra ut vår tomt ytterligare en tid.
Det kan visa sig vara positivt för oss när våra respektive arbeten ska färdigställas och gränserna anslutas med varandra.
Bättre skalskydd vid parkering
Parkeringens staket ska bytas till ett mer svårforcerat galler. Samtidigt anpassas ytan för att ge plats för ett enkelt cykelgarage.
Dessutom byter vi till en motordriven grind, samt installerar en dörrpassage.
Möjligen kan några bilar behöva anvisas annan plats under arbetet, men i övrigt kan parkeringen användas som vanligt.  
 
Mer detaljerad information om respektive projekt
I god tid inför varje uppstart kommer mer detaljerad information om aktuellt projekt, samt datum och tider då entreprenörer behöver tillträde till din lägenhet.
VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM ARBETAR NATT
Vissa moment kommer att vara störande.
Det blir tillfälle för dig att informera entreprenören om vilka tider/dagar vi ska undvika arbeten i din lägenhet och på ditt våningsplan.  

Infoblad 3 2017

Dags för batteribyte
Detta infoblad levereras tillsammans med batteri till din brandvarnare.
Byt batteri även om din brandvarnare ännu inte givit någon varningssignal för dåligt batteri.
 
Behöver du hjälp att byta
Behöver du hjälp att byta, kan du kontakta vår bovärd, Ryno Alm på telefon 070-844 67 35
 
Förbjudet (och farligt) att kasta fimpar från fönster och balkonger
Återigen har medlem kastat brinnande fimpar som landat på medlemmars balkonger.
Detta beteende utgör en så pass kraftig risk för omgivningen, att det kan vara grund för uppsägning.
Det känns märkligt att behöva påpeka för vuxna människor att fimpar ska släckas i askkopp och tas om hand på ett säkert och städat sätt.

Infoblad 2 2017

Container 18/5 – 28/5
Dags för container för grovsopor.
Ej tillåtet att kasta byggavfall eller
farligt avfall.
För elavfall finns en säck vid sidan om container.

Nyhet om läckande WC-cistern
Styrelsen har beslutat att föreningen står för byte av packning i WC-cistern.
Anledningen är att denna är dold bakom vägg, samt att föreningen har ett gemensamt intresse att läckage tas om hand.
Felanmäl på sedvanligt sätt. Kostnaden tas av föreningen när läckage uppstår. Förtida byten betalas av medlem som vanligt.

Gästparkering
Nu är påbudsskylt uppsatt vid gästparkering.
”Tillstånd skall placeras synligt”, innebär att gästen placerar en lapp på instrumentbrädan med namn på den medlem som besöks.
Samma kontrollavgift vid felparkering debiteras som på övrig mark i föreningen.

Förbättrat skalskydd
Entrédörr till vind är utbytta. Kraftiga brytskydd är monterade på huvudentréns dörrar. Baksidans entréer är förstärkta sedan tidigare.

– EFTERLYSNING –
Vi söker bilder till vår hemsida.
Foton på aktiviteter vid lekpark och grill. Blommande träd eller lövverk i höstskrud.
Nytagna bilder, eller från tidigare decennier.
Alla bilder är välkomna. Enda förbehållet är att föreningen tillåts publicera dem på vår egna hemsida.
Medlemmar som vill bidra skickar sina bilder till:
styrelsen@idlangen21.se

Infoblad 1 2017

Stämman 2017
Ca 30% av medlemmarna deltog i årets stämma.
Julia Lilja och Andreas Frimodig valdes in i styrelsen, efter Tim Jansson och Louise Derk som avgick efter fyra respektive fem år av förtjänstfullt arbete i styrelsen.
Protokoll finns tillgängligt i infopärm vid tvättstugan, så snart detta är justerat.

Status för arbeten, beslutade vid stämman
Papperskorg: Beställd
Utebelysning: Arbetsgrupp tillsatt
Cykelställ/tak: Arbetsgrupp tillsatt
Värme/energiutredning: Bordlagt till efter avslutat ventilationsarbete.

Nya batterier till brandvarnare
Föreningen har köpt in batterier till alla brandvarnare. Dessa levereras i brevlådan inom kort, tillsammans med information om hur de som behöver kan få hjälp med bytet.

Renovera med hänsyn
Renoveringsarbeten är störande. Utför arbeten på de tider än de medlemmarna bestämt.
Sätt upp ett anslag i anslagsklämman vid entrén innan arbetet börjar, med beräknad tidsrymd.
Tillåtna renoveringstider är:
Vardagar 7.00-20.00 samt lördag-söndag/helgdag 10.00-18.00.

Gästparkering
Att gäster ska ange vilken medlem som besöks med en enkel lapp på instrumentbrädan, har fungerat mycket bra.
En tilläggsskylt kommer att sättas upp vid parkeringen, som en påminnelse till våra gäster.

Behöver du nya nycklar?
Nycklar till entré och grind beställer du genom Ryno Alm, eller till styrelsen@idlangen21.se
Kostnaden är f.n. 300 kr per nyckel.

Läcker din WC-cistern?
Packningar i WC tycks närma sig sin förväntade livslängd.
Byte ombesörjs av Borg och Merio, Kostnaden betalas av medlem.
Styrelsen undersöker möjligheten att ta fram instruktioner och inköpställer för de som vill byta själva.