Regler vid renovering och ombyggnad

Ombyggnad, större renoveringar
Styrelsen ska informeras.
Vid vissa arbeten krävs styrelsens skriftliga tillstånd.
El-, VVS och våtrumsarbeten ska utföras av behöriga hantverkare.
Ej godkända ingrepp kan medföra krav på återställande.

Ytrenovering
Styrelsen behöver inte meddelas.

Byggavfall
Byggavfall får inte fraktas oförpackat i hissar.
Storsäckar kan placeras på baksidan vid handikapparkering, i väntan på transport.
Avfall får ej förvaras utomhus över natten.
Låst container kan användas under begränsad tid, efter styrelsens tillstånd.

Sopnedkast endast avsett för hushållsavfall! 
Föreningens container endast avsedd för grovsopor
Merkostnader för felaktigt nyttjande debiteras medlemmen.

 
Tillåtna tider
Vardagar 7.00-20.00 samt lördag-söndag/helgdag 10.00-18.00
Under Nationella helgdagar är störande arbeten ej tillåtet.
Sätt upp anslag vid entrén, med uppgifter om datum för störande arbeten.

Föreningens policy
§ 110 – 2017 Tillstånd att utföra förändringar i lägenhet
1.    Styrelsen ska inte utan särskilda skäl hindra en medlem att utföra ändringar i lägenhet.
2.    En ändring ska inte tillåtas om denna försvårar eller omöjliggör för annan medlem att utföra samma åtgärd.
3.    Modifiering eller flyttande av bärande väggar, godkännes ej. 
4.    Tillträdande medlem övertar ansvar för tidigare medlemmars åtgärder i lägenhet och övriga utrymmen som ingår till lägenheten.
5.    Av medlem utförda eller beställda ändringar som innebär tillkommande kostnader vid föreningens underhåll eller modernisering, ska belastas medlem. 
6.    Medlem har alltid eget ansvar att ändringar utförs fackmannamässigt och utan anmärkning vid ev. besiktningar, oaktat styrelsens tillstånd.

Avflyttningsbesiktning
Information om avflyttningsbesiktning