GDPR i korthet


BRF Idlången 21 ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom föreningen. Det gäller såväl behandlingen av personuppgifter om kunder och personal, som om andra individer som kan komma att registreras i BRF Idlången 21 register och IT- system.

De lagar och förordningar som finns för att skydda den personliga integriteten ligger till grund för BRF Idlången 21 hantering av personuppgifter.  

För att uppnå ett fullgott integritetsskydd följer
BRF Idlången 21 sju (7) principer för hantering och bearbetning av personuppgifter.
1.     Laglighet, korrekthet och öppenhe
2.     Ändamålsbegränsning
3.     Uppgiftsminimering
4.     Korrekthet
5.     Lagringsminimering
6.     Integritet och konfidentialitet
7.     Ansvarsskyldighet
 
Som stöd för den praktiska hanteringen finns interna rutiner och riktlinjer. Det är styrelsen som ansvarar för dess efterlevnad och som säkerställer att uppföljning görs. 
 
Det är till styrelsen du vänder dig om du har frågor, funderingar eller vill ha information om när och hur dina personuppgifter behandlas.

Fullständig policy för hantering av personuppgifter