Stadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014, version 2016:1 
Riksbyggen Bostadsrättsförening
Idlången 21, Årsta


Innehåll
Föreningen
§ 1 Firma, ändamål och säte 
§ 2 Upplåtelsens omfattning m m
§ 3 Definitioner

Medlemskap
§ 4 Föreningens medlemmar
§ 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap
§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt
§ 7 Upplåtelseavtalet
§ 8 Förhandsavtal
§ 9 Överlåtelseavtal
§ 10 Ogiltighet vid vägrat medlemskap
§ 11 Särskilda regler vid övergång av bostadsrätt
§ 12 Betalningsansvar efter övergång av bostadsrätt
§ 13 Åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare innehavare
§ 14 Avsägelse av bostadsrätt
§ 15 Hävning av upplåtelseavtalet

Avgifter till föreningen
§ 16 Allmänt om avgifter till föreningen
§ 17 Årsavgift och andelstal
§ 18 Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift vid upplåtelse i andra hand
§ 19 Ränta och inkassoavgift vid försenad betalning
§ 20 Övriga avgifter
§ 21 Föreningens legala panträtt

Användning av lägenheten
§ 22 Avsett ändamål
§ 23 Sundhet, ordning och skick
§ 24 Upplåtelse av lägenheten i andra hand
§ 25 Inneboende

Underhåll av lägenheten
§ 26 Allmänt om bostadsrättshavarens ansvar
§ 27 Balkong, altan, takterrass, uteplats
§ 28 Våtutrymmen och kök
§ 29 Föreningens ansvar
§ 30 Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada
§ 31 Bostadsrättshavarens skyldighet att anmäla brister
§ 32 Föreningen får utföra underhållsåtgärd som bostadsrättshavaren svarar för
§ 33 Ersättning för inträffad skada
§ 34 Avhjälpande av brist på bostadsrättshavarens bekostnad
§ 35 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet
§ 36 Ändring av lägenhet

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder
§ 37 Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader
§ 38 Fonder för underhåll

Förverkande av nyttjanderätten till lägenheten
§ 39 Förverkandegrunder
§ 40 Hinder för förverkande
§ 41 Möjlighet att vidta rättelse m m
§ 42 Återvinning vid försenad årsavgiftsbetalning eller avgift för andrahandsupplåtelse
§ 43 Skyldighet att avflytta
§ 44 Rätt till ersättning för skada vid uppsägning
§ 45 Förfarandet vid uppsägning
§ 46 Tvångsförsäljning

Styrelse och valberedning
§ 47 Allmänt
§ 48 Ledamöter och suppleanter
§ 49 Ordförande, sekreterare m fl
§ 50 Sammanträden
§ 51 Styrelsens beslutsförhet
§ 52 Protokoll
§ 53 Vissa beslut
§ 54 Firmateckning
§ 55 Besiktningar
§ 56 Likhetsprincipen
§ 57 Valberedning

Föreningsstämma
§ 58 När stämma ska hållas
§ 59 Dagordning
§ 60 Kallelse
§ 61 Motioner
§ 62 Rösträtt, ombud och biträde
§ 63 Beslut och omröstning
§ 64 Särskilda villkor för vissa beslut
§ 65 Ändring av stadgarna

Årsredovisning, räkenskaper och revision
§ 66 Räkenskapsår
§ 67 Årsredovisning och fördelning av överskott
§ 68 Revisorer
§ 69 Revisorernas granskning
§ 70 Årsredovisningen och revisorernas berättelse

Övrigt
§ 71 Medlemskap i Riksbyggen intresseförening
§ 72 Meddelanden till medlemmarna
§ 73 Fördelning av tillgångar om föreningen upplöses
§ 74 Annan lagstiftningFöreningen
§ 1 Firma, ändamål och säte
Föreningens firma är Riksbyggen Bostadsrättsförening Idlången 21, Årsta.
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter
för permanent boende, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan
begränsning i tiden.
Föreningen ska i sin verksamhet främja de kooperativa principerna såsom de kommer
till uttryck i dessa stadgar och verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbar utveckling.
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 2 Upplåtelsens omfattning m m
Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på de villkor som anges i
upplåtelseavtalet, föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och bostadsrättslagen.
En upplåtelse av bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får
dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska
användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset.

§ 3 Definitioner
Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen som en medlem har till följd av upplåtelsen.
En lägenhet kan vara en bostadslägenhet eller en lokal. Med bostadslägenhet avses en
lägenhet som helt eller inte till oväsentlig del är avsedd att användas som bostad. Med
lokal avses annan lägenhet än bostadslägenhet. Till lägenhet kan höra mark.
Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlemskap
§ 4 Föreningens medlemmar
Medlemskap kan beviljas
a) fysisk eller juridisk person som kommer att erhålla bostadsrätt i föreningen till
följd av upplåtelse från föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus,
b) Riksbyggen ekonomisk förening, nedan ”Riksbyggen”.

§ 5 Allmänna bestämmelser om medlemskap
Fråga om att anta medlem i föreningen avgörs av styrelsen med iakttagande av bestämmelserna
i dessa stadgar och i bostadsrättslagen.
Styrelsen är skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom en (1) månad från det att
skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.
Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.
Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet
får vägras medlemskap.
Medlem vars medlemskap grundas på viss funktion eller anknytning i föreningen,
utträder som medlem om denna funktion eller anknytning upphör.

§ 6 Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt
Den till vilken en bostadsrätt övergått får inte vägras inträde i föreningen om de villkor
för medlemskap som anges i dessa stadgar är uppfyllda och föreningen skäligen
bör godta honom eller henne som bostadsrättshavare.
Vid förvärv av bostadslägenhet får medlemskap endast beviljas den som gör sannolikt
att han eller hon permanent ska bosätta sig i lägenheten. Vid andelsförvärv, där
bostadsrätten efter förvärvet innehas av förälder/föräldrar och barn, äger dock
styrelsen rätt att bevilja undantag från bosättningskravet och bevilja medlemskap åt
förvärvare som inte avser att permanent bosätta sig i lägenheten förutsatt att någon av
andelsägarna avser att göra så. Se dock följande stycke angående styrelsens rätt att
neka medlemskap vid andelsförvärv.
Den som förvärvat andel i bostadsrätt får vägras medlemskap. Om bostadsrätten efter
förvärvet innehas av makar, eller om bostadsrätten avser en bostadslägenhet, sådana
sambor på vilka sambolagen (2003:376) är tillämplig, gäller dock vad som anges i 2
kap 3 och 5 §§ bostadsrättslagen.
Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken inte vägras
inträde i föreningen. Ej heller får medlemskap vägras när bostadsrätt till en bostadslägenhet
övergått till annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren
vid övergången.

Upplåtelse och övergång av bostadsrätt
§ 7 Upplåtelseavtal
Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt ska ske skriftligen. I upplåtelsehandlingen
ska parternas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som
ska betalas i insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift.

§ 8 Förhandsavtal
Föreningen får i enlighet med bestämmelserna i 5 kap bostadsrättslagen ingå avtal om
att i framtiden upplåta lägenhet med bostadsrätt. Ett sådant avtal kallas förhandsavtal.

§ 9 Överlåtelseavtal
Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och
skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den
lägenhet som överlåtelsen avser samt om priset. Motsvarande gäller i tillämpliga delar
vid byte eller gåva.
En överlåtelse som inte uppfyller ovan är ogiltig. Väcks inte talan om överlåtelsens
ogiltighet inom två år från den dag då överlåtelsen skedde, är rätten till sådan talan
förlorad.
Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen kommit överens om ett annat
pris än det som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan
säljaren och köparen gäller i stället det pris som anges i köpehandlingen. Priset får
dock jämkas, om det är oskäligt att det ska vara bindande. Vid denna bedömning ska
hänsyn tas till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst,
senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

§ 10 Ogiltighet vid vägrat medlemskap
En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i
föreningen. Detta gäller dock inte vid exekutiv försäljning av bostadsrätten eller vid
tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen. Om förvärvaren i sådant fall vägras
inträde i föreningen ska föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning, utom i
fall då en juridisk person enligt 11 § andra stycket får utöva bostadsrätten utan att
vara medlem.
En överlåtelse som avses i 11 § femte stycket är ogiltig om föreskrivet samtycke inte
erhålls.

§ 11 Särskilda regler vid övergång av bostadsrätt
När en bostadsrätt överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare, får
denne utöva bostadsrätten endast om han eller hon är eller antas till medlem i
bostadsrättsföreningen, såvida inte annat anges nedan.
En juridisk person får utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen om den
juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller
tvångsförsäljning enligt 8 kap bostadsrättslagen och då hade panträtt i bostadsrätten.
Tre (3) år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex
(6) månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen
har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs får
bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen för den juridiska
personens räkning.
Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten utan att vara
medlem i föreningen. Tre (3) år efter dödsfallet får föreningen uppmana dödsboet att
inom sex (6) månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning
eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får
vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap
bostadsrättslagen för dödsboets räkning.
Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem får föreningen uppmana
förvärvaren att inom sex (6) månader från uppmaningen visa att någon, som inte får
vägras inträde i föreningen, har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om
uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen
för förvärvarens räkning.
En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan styrelsens samtycke
genom överlåtelse förvärva en bostadsrätt till en bostadslägenhet.
Samtycke behövs dock inte vid
1. förvärv vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap
bostadsrättslagen, om den juridiska personen hade panträtt i bostadsrätten, eller
2. förvärv som görs av en kommun eller ett landsting.

§ 12 Betalningsansvar efter övergång av bostadsrätt
Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den
från vilken bostadsrätten har övergått hade mot bostadsrättsföreningen.
När en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller
liknande förvärv, svarar dock förvärvaren tillsammans med den från vilken
bostadsrätten övergått för de förpliktelser som denne haft som innehavare av
bostadsrätten.

§ 13 Åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare innehavare
Bostadsrättshavaren ansvarar för åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare
innehavare av bostadsrätten.

§ 14 Avsägelse av bostadsrätt
En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två (2) år från
upplåtelsen och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse
ska göras skriftligen hos styrelsen.
Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar
närmast efter tre (3) månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte
som angetts i denna. Bostadsrätten övergår till föreningen utan ersättning till
bostadsrättshavaren.

§ 15 Hävning av upplåtelseavtalet
Om bostadsrättshavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som ska
betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en (1) månad
från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten
tillträtts med styrelsens medgivande. Om avtalet hävs, har föreningen rätt till
ersättning för skada.

Avgifter till föreningen
§ 16 Allmänt om avgifter till föreningen
För varje bostadsrätt ska till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande
fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för
andrahandsupplåtelse.
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska
vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.
Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift, upplåtelseavgift samt avgift
för andrahandsupplåtelse fastställs av styrelsen. Ändring av insats ska alltid beslutas
av föreningsstämma.
Beslut om ändrade avgifter ska snarast meddelas bostadsrättshavarna.
Lägenheten får inte tillträdas första gången förrän fastställd insats och i förekommande
fall upplåtelseavgift inbetalats till föreningen, om inte styrelsen medgivit annat.

§ 17 Årsavgift och andelstal
Fastställande av årsavgiften
Styrelsen ska fastställa årsavgiften. Årsavgiften ska fastställas så att föreningens
ekonomi är långsiktigt hållbar.
Årsavgiften ska fördelas på föreningens bostadsrätter i förhållande till lägenheternas
andelstal1.
Vidare, om en kostnad som hänför sig till uppvärmning eller nedkylning av en lägenhet eller dess förseende med varmvatten eller elektrisk ström kan påföras bostadsrättshavaren efter individuell mätning, ska beräkningen av årsavgiften, till den del avgiften avser ersättning för sådan kostnad, ta sin utgångspunkt i den uppmätta förbrukningen. För andra kostnader kan styrelsen besluta om särskild debitering enligt följande2 stycke. 
Årsavgift enligt särskild debitering
Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga
eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild
debitering.
Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än andelstal
bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan fördelningsgrund.
Betalning av årsavgiften
Om inte styrelsen bestämt annat ska bostadsrättshavarna betala årsavgift i förskott
fördelat på månad för bostad och kvartal för lokal. Betalning ska erläggas senast sista
vardagen före varje kalendermånads respektive kalenderkvartals början.
Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på post eller bankkontor, anses beloppet ha
kommit föreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Lämnar bostadsrättshavaren
ett betalningsuppdrag på avgiften till bank-, post- eller girokontor eller via internet,
anses beloppet ha kommit föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av
det förmedlande kontoret.
Andelstal
Andelstal för varje bostadsrättslägenhet fastställs av styrelsen. Ändring av andelstal
som medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen ska beslutas av
föreningsstämma, se § 64 punkt 5 nedan. Styrelsen får besluta om ändring av
andelstal som inte medför rubbning av inbördes förhållanden.

§ 18 Överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift vid upplåtelse i
andra hand
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid övergång av bostadsrätt ta
ut en överlåtelseavgift som ska betalas av den förvärvande bostadsrättshavaren.
Överlåtelseavgiften uppgår till ett belopp motsvarande två och en halv (2,5) procent
av gällande prisbasbelopp vid tidpunkten för överlåtelsen.
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid pantsättning av bostadsrätt
ta ut en pantsättningsavgift som ska betalas av bostadsrättshavaren
(pantsättaren). Pantsättningsavgiften uppgår till ett belopp motsvarande en (1) procent
av gällande prisbasbelopp vid tidpunkten när föreningen underrättas om
pantsättningen.
Om inte styrelsen beslutat annat äger föreningen rätt att vid upplåtelse av
bostadsrätten i andra hand ta ut en avgift som ska betalas av bostadsrättshavaren.
Avgiften per år får högst uppgå till ett belopp motsvarande tio (10) procent av gällande
prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra hand. Om lägenheten upplåts
under del av år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är
upplåten.

§ 19 Ränta och inkassoavgift vid försenad betalning
Om inte årsavgiften eller annan avgift till föreningen betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till
dess att full betalning sker.
Vid försenad betalning av avgift eller annan förpliktelse mot föreningen ska
bostadsrättshavaren även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall
inkassoavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.

§ 20 Övriga avgifter
För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom
upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme o dyl utgår särskild ersättning
som bestäms av styrelsen med iakttagande av jordabalken och annan lagstiftning. 

§ 21 Föreningens legala panträtt
Föreningen har panträtt i bostadsrätten för sin fordran på obetalda avgifter i form av
insats, årsavgift, upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för
andrahandsupplåtelse. Vid utmätning eller konkurs jämställs sådan panträtt med
handpanträtt och den har företräde framför en panträtt som har upplåtits av en
innehavare av bostadsrätten om inte annat följer av 7 kap 31 § bostadsrättslagen.

Användning av lägenheten

§ 22 Avsett ändamål
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det
avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse
för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är permanentbostad för
bostadsrättshavaren såvida inte annat särskilt anges i upplåtelseavtalet.
Bostadslägenhet som innehas med bostadsrätt av en juridisk person får endast
användas för att i sin helhet upplåtas i andra hand som permanentbostad, om inte
något annat har avtalats.
Om bostadsrättshavaren, med eller utan föreningens tillstånd, använder lägenheten för
annat än avsett ändamål svarar bostadsrättshavaren för nedan angivna kostnader
såvida inte annat avtalats;
• kostnader för lägenhetens iordningställande för annat än avsett ändamål,
• kostnader för ändringar i lägenheten som påfordras av berörda myndigheter,
• ökade kostnader för föreningen som följer av den ändrade användningen av
lägenheten, samt
• kostnader för lägenhetens återställande i ursprungligt skick.

§ 23 Sundhet, ordning och skick
När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan
eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som
fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Om
föreningen antagit ordningsregler är bostadsrättshavaren skyldig att rätta sig efter
dessa.
Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att ovan angivna åligganden
fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt bostadsrättslagen.
Om det förekommer störningar i boendet ska föreningen
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör,
och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun
där lägenheten är belägen om störningarna.
Vid störningar som är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning har
föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavaren utan tillsägelse.
Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är
behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

§ 24 Upplåtelse av lägenheten i andra hand
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt
brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.
Styrelsens samtycke krävs dock inte
1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning
enligt 8 kap bostadsrättslagen av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten
och som inte antagits till medlem i föreningen, eller
2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten
innehas av en kommun eller ett landsting. Styrelsen ska dock genast underrättas
om upplåtelsen.
Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får
bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar
tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för
upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Tillståndet ska begränsas till viss tid.
I fråga om en bostadslägenhet som innehas av en juridisk person krävs det för
tillstånd endast att föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.
Tillståndet kan begränsas till viss tid.
Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan förenas med villkor.

§ 25 Inneboende
Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan
medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

Underhåll av lägenheten

§ 26 Allmänt om bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhöriga utrymmen
i gott skick. Med ansvaret följer såväl underhålls- som reparationsskyldighet.
Bostadsrättshavaren är skyldig att följa de anvisningar som föreningen lämnar
beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, elektricitet, vatten och
ventilation i lägenheten samt att tillse att dessa installationer utförs
fackmannamässigt. Bostadsrättshavarens ansvar avser även mark, om sådan ingår i
upplåtelsen. Han eller hon är skyldig att följa de anvisningar som meddelats rörande
skötseln av marken. Föreningen svarar i övrigt för att fastigheten är väl underhållen
och hålls i gott skick.
Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar bl a:
• inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten,
• ytskikten samt underliggande skikt som krävs för att anbringa ytbeläggningen på
ett fackmannamässigt sätt på rummens väggar, golv och tak samt undertak,
• ledningar för avlopp, gas, vatten, elektricitet, ventilation och
informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de
delar dessa är synliga i lägenheten
• säkringsskåp, strömbrytare, eluttag, armaturer samt anordningar för
informationsöverföring som endast tjänar bostadsrättshavarens lägenhet, till de
delar dessa är synliga i lägenheten
• radiatorer (beträffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast
för målning)
• varmvattenberedare (förutsatt att den inte är integrerad med anordning som
föreningen svarar för enligt § 29)
• brandvarnare
• eldstäder
• lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande karmar och säkerhetsgrindar
• lister, foder, socklar och stuckaturer
• glas i fönster, dörrar och inglasningspartier
• till dörrar, fönster och inglasningspartier hörande beslag, handtag, låsanordningar,
ringklocka, vädringsfilter och tätningslister.
Bostadsrättshavaren svarar vidare för målning av insidan av balkong- och altandörrar,
fönsterbågar, dörr- och fönsterkarmar samt inglasningspartier. Bostadsrättshavaren
svarar därtill för all egendom som bostadsrättshavaren eller tidigare
bostadsrättshavare tillfört lägenheten.

§ 27 Balkong, altan, takterrass, uteplats
Om lägenheten är utrustad med balkong, altan, takterrass eller uteplats svarar
bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. Vidare svarar
bostadsrättshavaren för golvens ytskikt och insidan av sidopartier, fronter samt tak.
Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att
avrinning för dagvatten inte hindras.

§ 28 Våtutrymmen och kök
Beträffande våtutrymmen och kök gäller utöver vad som ovan sagts att
bostadsrättshavaren svarar för all inredning och utrustning såsom bl a:
• ytskikt samt underliggande tätskikt (fuktisolerande skikt) på golv och väggar samt
klämring runt golvbrunn
• inredning och belysningsarmaturer
• elektrisk handdukstork
• vitvaror och sanitetsporslin
• rensning av golvbrunn, sil och vattenlås
• tvätt- och diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på
vattenledningen
• kranar inklusive kranbröst, blandare och avstängningsventiler
• vitvaror
• köksfläkt och ventilationsdon (om fläkten ingår i husets ventilationssystem svarar
bostadsrättshavaren för armaturer och strömbrytare samt för rengöring av dessa
och byte av filter).

§ 29 Föreningens ansvar
Bostadsrättsföreningen svarar för underhåll och reparationer av nedan inredning och
installationer förutsatt att föreningen försett lägenheten med dessa:
• ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informationsöverföring samt
ventilationskanaler vilka tjänar mer än en lägenhet
• ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och informationsöverföring samt
ventilationskanaler som inte är synliga i lägenheten
• värmepanna/värmepump
• vattenfyllda radiatorer och värmeledningar (bostadsrättshavaren svarar dock för
målning)
• golvbrunn
• balkong och altandörrar med tillhörande karmar
• fönsterbågar och fönsterkarmar
• målning av utsidan av balkong- och altandörrar, fönsterbågar, dörr- och
fönsterkarmar samt inglasningspartier
• rökkanaler
• fastighetsboxar, brevlådor, brevinkast
• staket.

§ 30 Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada
För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar
bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom
1. egen vårdslöshet eller försummelse, eller
2. vårdslöshet eller försummelse av
a) någon som hör till hushållet eller som besöker detsamma som gäst,
b) någon annan som är inrymd i lägenheten, eller
c) någon som utför arbete i lägenheten för bostadsrättshavarens räkning.
För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller
försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock bostadsrättshavaren
ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

§ 31 Bostadsrättshavarens skyldighet att anmäla brister
Bostadsrättshavaren är skyldig att utan dröjsmål till föreningen anmäla fel och brister
i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt ovan.

§ 32 Föreningen får utföra underhållsåtgärd som
bostadsrättshavaren svarar för

Föreningen får åta sig att utföra underhållsåtgärd som bostadsrättshavaren ansvarar
för enligt ovan. Beslut härom ska fattas på föreningsstämma och bör endast avse
åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av
föreningens hus som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

§ 33 Ersättning för inträffad skada
Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare
för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre ska ersättningen beräknas med
hänsyn till den skadade egendomens värde omedelbart före skadetillfället. Särskilda
regler gäller dock för brand- eller vattenledningsskada, se § 30 ovan.

§ 34 Avhjälpande av brist på bostadsrättshavarens bekostnad
Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt §§ 26-28 i
sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande
skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens
skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens
bekostnad.

§ 35 Föreningens rätt till tillträde till lägenhet
Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för
tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra
enligt § 34. När bostadsrättshavaren har avsagt sig bostadsrätten eller när bostadsrätten
ska tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på
lämplig tid. Föreningen ska se till att bostadsrättshavaren inte drabbas av större
olägenhet än nödvändigt.
Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som
föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset eller på marken, även om
hans lägenhet inte besväras av ohyra.
Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till
det får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.

§ 36 Ändring av lägenhet
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som
innefattar
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får bara vägra att ge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om
åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar i
lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt.

Underhåll av fastigheten och underhållsfonder
§ 37 Underhållsplan för föreningens fastighet med byggnader
Styrelsen ska upprätta och årligen följa upp underhållsplan för genomförande av
underhållet av föreningens fastighet/er med tillhörande byggnader.

§ 38 Fonder för underhåll
Inom föreningen ska bildas en fond för det planerade underhållet av föreningens
fastighet/er med tillhörande byggnader. Därutöver kan bildas bostadsrättshavarnas
individuella fonder för underhåll av lägenheterna.
Fond för planerat underhåll
Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som för första året
anges i ekonomisk plan och därefter i underhållsplan enligt § 37 ovan.
Fond för bostadsrättshavarnas underhåll
Bostadsrättshavarnas individuella underhållsfonder kan bildas genom årliga avsättningar
från bostadsrättshavarna. Beslut om avskaffande, inrättande av och årliga
avsättningar till bostadsrättshavarnas individuella underhållsfonder fattas av styrelsen.

Förverkande av nyttjanderätten till lägenheten
§ 39 Förverkandegrunder
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är, med
de begränsningar som följer av §§ 40 och 41 nedan, förverkad och föreningen har rätt
att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,
1. Dröjsmål med insats eller upplåtelseavgift
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två
veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom eller henne att
fullgöra sin betalningsskyldighet,
1 a. Dröjsmål med årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse
om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift eller avgift för
andrahandsupplåtelse, när det gäller en bostadslägenhet mer än en vecka efter
förfallodagen och när det gäller en lokal mer än två vardagar efter förfallodagen,
2. Olovlig andrahandsupplåtelse
om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i
andra hand,
3. Annat ändamål eller inneboende till men för föreningen eller medlem
om lägenheten använts i strid med avsett ändamål eller om bostadsrättshavaren har
inneboende till men för föreningen eller annan medlem,
4. Ohyra
om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom
vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren
genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det
finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,
5. Vanvård, störningar, brott mot sundhet, ordning och gott skick
om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina
skyldigheter enligt 23 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten
upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som en
bostadsrättshavare enligt samma paragraf har,
6. Vägrat tillträde
om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 35 § och han eller
hon inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
7. Skyldighet av synnerlig vikt
om bostadsrättshavaren inte fullgör en skyldighet som går utöver det han eller hon ska
göra enligt bostadsrättslagen, och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen
att skyldigheten fullgörs, samt
8. Brottsligt förfarande m m
om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed
likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår
brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

§ 40 Hinder för förverkande
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av
ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en bostadslägenhet förverkad på
grund av att en skyldighet som avses i § 39, punkt 7 ovan inte fullgörs, om
bostadsrättshavaren är en kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan
fullgöras av en kommun eller ett landsting. En skyldighet för bostadsrättshavaren att
inneha anställning i ett visst företag eller någon liknande skyldighet får inte heller
läggas till grund för förverkande.

§ 41 Möjlighet att vidta rättelse m m
Uppsägning på grund av förhållande som avses i 39 § punkterna 2, 3 eller 5-7 får ske
endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.
I fråga om bostadslägenhet får uppsägning inte ske på grund av olovlig
andrahandsupplåtelse enligt 39 § punkt 2 om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan
dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad. Vid olovlig
andrahandsupplåtelse måste föreningen säga till bostadsrättshavaren att vidta rättelse
inom två (2) månader från den dag föreningen fick reda på den olovliga
andrahandsupplåtelsen för att bostadsrättshavaren ska få skiljas från lägenheten på
den grunden.
Uppsägning av bostadslägenhet på grund av störningar i boendet enligt 39 § punkt 5
får inte ske förrän socialnämnden har underrättats.
Vid särskilt allvarliga störningar i boendet gäller 39 § punkt 5 även om någon
tillsägelse om rättelse inte har skett. Vid sådana störningar får uppsägning som gäller
en bostadslägenhet ske utan föregående underrättelse till socialnämnden. En kopia av
uppsägningen ska dock skickas till socialnämnden. Rättelseanmaning och
underrättelse till socialnämnden krävs dock om störningarna inträffat under tid då
lägenheten varit upplåten i andra hand på sätt som anges i § 24.
Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande, som avses i 39 § punkterna 1-3
eller 5-7 ovan men sker rättelse innan föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till
avflyttning, får han eller hon inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden.
Detta gäller dock inte om nyttjanderätten är förverkad på grund av sådana särskilt
allvarliga störningar i boendet som avses i § 23 fjärde stycket.
Bostadsrättshavaren får inte heller skiljas från lägenheten om föreningen inte har sagt
upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre (3) månader från den dag då
föreningen fick reda på förhållande som avses i 39 § punkt 4 eller 7.
En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhållanden som avses
i 39 § punkt 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning
inom två (2) månader från det att föreningen fick reda på förhållandet. Om den
brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts inom
samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två (2)
månader har gått från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga
förfarandet har avslutats på något annat sätt.

§ 42 Återvinning vid försenad årsavgiftsbetalning eller avgift för
andrahandsupplåtelse
Är nyttjanderätten enligt 39 § 1 a förverkad på grund av dröjsmål med betalning av
årsavgift eller avgift för andrahandsupplåtelse, och har föreningen med anledning av
detta sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning, får han eller hon på grund av
dröjsmålet inte skiljas från lägenheten
1. om avgiften – när det är fråga om en bostadslägenhet – betalas inom tre (3) veckor
från det
a) att bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i 7 kap 27 och 28 §§
bostadsrättslagen har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka
lägenheten genom att betala avgiften inom denna tid, och
b) meddelande om uppsägningen och anledningen till denna har lämnats till
socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen, eller
2. om avgiften – när det är fråga om en lokal – betalas inom två (2) veckor från det att
bostadsrättshavaren på sådant sätt som anges i 7 kap 27 och 28 §§ bostadsrättslagen
har delgetts underrättelse om möjligheten att få tillbaka lägenheten genom att betala
avgiften inom denna tid.
Är det fråga om en bostadslägenhet får en bostadsrättshavare inte heller skiljas från
lägenheten om han eller hon har varit förhindrad att betala avgiften inom den tid som
anges i första stycket 1 på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet
och avgiften har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om
avhysning avgörs i första instans.
Första stycket gäller inte om bostadsrättshavaren, genom att vid upprepade tillfällen
inte betala avgiften inom den tid som anges i 39 § punkt 1 a, har åsidosatt sina
förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.
Beslut om avhysning får meddelas tidigast tredje vardagen efter utgången av den tid
som anges i första stycket 1 eller 2.

§ 43 Skyldighet att avflytta
Sägs bostadsrättshavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 39 § punkt
1, 4–6 eller 8, är han eller hon skyldig att flytta genast.
Sägs bostadsrättshavaren upp av någon orsak som anges i 39 § punkt 2, 3 eller 7, får
han eller hon bo kvar till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader
från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom eller henne att flytta tidigare.
Detsamma gäller om uppsägningen sker av orsak som anges i 39 § punkt 1 a och
bestämmelserna i 42 § tredje stycket är tillämpliga.
Vid uppsägning i andra fall av orsak som anges i 39 § punkt 1 a tillämpas övriga
bestämmelser i 42 §.

§ 44 Rätt till ersättning för skada vid uppsägning
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till
ersättning för skada.

§ 45 Förfarandet vid uppsägning
En uppsägning ska vara skriftlig och delges den som söks för uppsägning.

§ 46 Tvångsförsäljning
Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som
avses i 39 § ovan, ska bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen så
snart som möjligt, om inte föreningen, bostadsrättshavaren och de kända borgenärer
vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om något annat. Försäljningen får
dock skjutas upp till dess att brister som bostadsrättshavaren svarar för blivit
åtgärdade.
Tvångsförsäljning genomförs av Kronofogdemyndigheten efter ansökan av bostadsrättsföreningen.

Styrelse och valberedning
§ 47 Allmänt
Föreningens angelägenheter ska handhas av en styrelse vars uppgift är att företräda
föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra
angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen ska arbeta för utbildning av och information till medlemmarna samt lösa
frågor i samband med skötseln av föreningens egendom så att medlemmarnas trivsel
och aktiva deltagande i verksamheten främjas.
Styrelsen ska skapa likvärdiga möjligheter för bostadsrättshavarna att nyttja
bostadsrätten.

§ 48 Ledamöter och suppleanter
Mandatperiod
Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en period av högst två (2) år. Styrelseledamot
och suppleant kan omväljas. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämma
ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.
Suppleanter inträder i den ordning de är valda såvida inte stämman har valt personliga
suppleanter.
För det fall vakanser uppkommer efter ledamöter eller suppleanter under mandatperioden
ska dessa ersättas senast vid närmast därpå följande ordinarie föreningsstämma.
Vid val efter vakanser gäller att ny ledamot eller suppleant utses av den som
utsåg den ledamot eller suppleant som ska ersättas.
Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt utseende därav
Styrelsen ska bestå av 3-7 styrelseledamöter och 3-7 styrelsesuppleanter vilka utses
enligt följande,
a) föreningsstämman väljer två (2) till sex (6) ledamöter samt minst två (2) och
högst sex (6) suppleanter,
b) Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant.
Styrelseledamöterna och suppleanterna som väljs av stämman ska vara medlemmar i
föreningen eller vara bosatta i föreningens hus och tillhöra bostadsrättshavares familjehushåll. 
Vidare är person som utsetts av Riksbyggen behörig att vara ledamot
eller suppleant.
Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap 7 §
föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller suppleant.

§ 49 Ordförande, sekreterare m fl
Om inte föreningsstämman beslutar annat, ska styrelsen inom sig utse ordförande vid
det styrelsesammanträde som hålls i anslutning till den ordinarie föreningsstämman
eller i anslutning till extra föreningsstämma i den mån styrelseval har förekommit på
sådan stämma. Om stämman väljer att utse ordförande ska styrelsen inom sig utse en
vice ordförande. Vid samma styrelsesammanträde ska även sekreterare,
brandskyddsansvarig, och i förekommande fall, utbildningsansvarig samt
miljöansvarig utses.

§ 50 Sammanträden
Ordföranden ska se till att sammanträde hålls när så behövs.
Styrelseledamot har rätt att begära att styrelsen ska sammankallas. Sådan begäran ska
framställas skriftligen med angivande av vilket ärende ledamoten vill att styrelsen ska
behandla. Ordföranden är om sådan framställan görs skyldig att sammankalla
styrelsen.

§ 51 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande vid
sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av
de närvarande röstat, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I
det fall styrelsen inte är fulltalig när ett beslut ska fattas gäller för beslutsförheten att
mer än 1/3 av hela antalet ledamöter har röstat för beslutet.
Styrelsen eller en ställföreträdare får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman
som står i strid med bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar eller
dessa stadgar.

§ 52 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas eller
justeras av ordföranden och en ytterligare ledamot som styrelsen utser.
Tid för sammanträdet, vilka som närvarat samt vilka beslut som fattats ska anges i
protokollet. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i
protokollet. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

§ 53 Vissa beslut
Beslut om inteckning m m
Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får besluta om
inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.
Beslut om bostadsrättstillägg
Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får besluta att
teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och
reparationsansvar, s k bostadsrättstillägg.
Beslut om avyttring av föreningens fastighet/tomträtt m m
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans
bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt.
Styrelsen får inte heller besluta om rivning, om väsentliga förändringar eller tilloch/
eller ombyggnad av föreningens egendom utan föreningsstämmans godkännande.
Kollektivanslutning bredband, telefoni, TV m m
Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får inte utan
föreningsstämmans bemyndigande träffa avtal om att ansluta lägenheterna till
bredband, telefoni, TV-betalkanaler eller liknande förmedlade tjänster.

§ 54 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamöter
två i förening.

§ 55 Besiktningar
Styrelsen ska fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom
som föreningen har underhållsansvaret för och i årsredovisningens
förvaltningsberättelse avge redogörelse för kommande underhållsbehov och under
året vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning.

§ 56 Likhetsprincipen
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en handling eller
annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon
annan till nackdel för föreningen eller annan medlem.

§ 57 Valberedning
Vid ordinarie föreningsstämma (årsstämma) utses årligen minst två (2) ledamöter till
valberedningen. Deras uppdrag gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma 
(årsstämma) hållits.
Valberedningens uppgift är att föreslå valbara och lämpliga kandidater till
förtroendeposter som föreningsstämman ska välja.

Föreningsstämma

§ 58 När stämma ska hållas
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex (6) månader efter utgången av varje
räkenskapsår, dock tidigast tre (3) veckor efter det att revisorerna överlämnat sin
berättelse.
Extra stämma ska hållas om styrelsen finner skäl att hålla föreningsstämma före nästa ordinarie stämma.
Sådan stämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av minst en
tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom två (2)
veckor från den dag då sådan begäran kom in till föreningen.

§ 59 Dagordning
Vid ordinarie stämma (årsstämma) ska förekomma:
a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Framläggande av styrelsens årsredovisning
i) Framläggande av revisorernas berättelse
j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
k) Beslut om resultatdisposition
l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
styrelseordförande
p) Val av styrelseledamöter och suppleanter
q) Val av revisorer och revisorssuppleanter
r) Val av valberedning
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen
t) Stämmans avslutande
Vid extra föreningsstämma ska förutom ärenden enligt a-g samt t ovan förekomma
endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen.
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, annan
person som styrelsen därtill utser.

§ 60 Kallelse
Ordinarie stämma  (årsstämma) 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska tidigast sex (6) veckor och senast två (2)
veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens fastighet eller
lämnas genom skriftligt meddelande i medlemmarnas
brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar. Därvid ska genom hänvisning till § 59 i
stadgarna eller på annat sätt anges vilka ärenden som ska förekomma till behandling
vid stämman. Om förslag till ändring av stadgarna ska behandlas, ska det
huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen.
Om det krävs för att föreningsstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två
stämmor får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman
har hållits. I en sådan kallelse ska det anges vilket beslut den första stämman har
fattat.
Extra stämma
Kallelse till extra föreningsstämma ska på motsvarande sätt ske tidigast sex (6)
veckor och senast två (2) veckor före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka
stämman utlyses ska anges.

§ 61 Motioner
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska
skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets
utgång. Ärendet ska tas med i kallelsen till stämman.

§ 62 Rösträtt, ombud och biträde
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt
gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.
Rösträtt på föreningsstämman har endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser
mot föreningen enligt dessa stadgar och lag.
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den
som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig
dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet. Ingen får
som ombud företräda mer än en medlem.

Ombud får endast vara:
• annan medlem (innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt får endast en av
dem företräda annan medlem som ombud)
• medlemmens make/registrerad partner
• sambo
• föräldrar
• syskon
• barn.
En medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde.
Biträde får endast vara:
• annan medlem
• medlemmens make/registrerad partner
• sambo
• föräldrar
• syskon
• barn.

§ 63 Beslut och omröstning
Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna,
eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder. Vid val
anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning.
Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild majoritet
enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad
medlem vid personval begär sluten omröstning.

§ 64 Särskilda villkor för vissa beslut
För att ett beslut i fråga som anges i denna paragraf ska vara giltigt krävs att det har
fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser har iakttagits:
1. Ändring av insats som rubbar inbördes förhållanden
Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes
förhållandet mellan insatserna, ska samtliga bostadsrättshavare som berörs av
ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt
om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna har gått med på beslutet
och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.
1 a. Ökning av samtliga insatser utan rubbning av inbördes förhållanden
Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan att förhållandet mellan de
inbördes insatserna rubbas, ska alla bostadsrättshavarna ha gått med på beslutet. Om
enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande
har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.
Hyresnämnden ska godkänna beslutet om detta inte framstår som otillbörligt mot
någon bostadsrättshavare.
2. Förändring eller ianspråktagande av bostadsrättslägenhet
Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att
förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med anledning av en
om- eller tillbyggnad, ska bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om
bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om
minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har
godkänts av hyresnämnden.
3. Utvidgning av föreningens verksamhet
Om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, ska minst två tredjedelar
av de röstande ha gått med på beslutet.
4. Överlåtelse av hus med bostadsrätt
Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen, i vilket det finns en
eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, ska beslutet ha fattats på det
sätt som gäller för beslut om likvidation enligt 11 kap 1 § lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar. Minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna i det hus som
ska överlåtas ska dock alltid ha gått med på beslutet.
5. Ändring av andelstal som rubbar inbördes förhållanden
Om beslutet innebär ändring av något andelstal och medför rubbning av det inbördes
förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de
röstande har gått med på beslutet.
Föreningen ska genast underrätta den som har pant i bostadsrätten och som är känd
för föreningen om ett beslut enligt punkt 2 eller 4 ovan.

§ 65 Ändring av stadgarna
Majoritetskrav
Ett beslut om ändring av föreningens stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade är
ense om det. Beslutet är även giltigt, om det fattas av två på varandra följande
föreningsstämmor och minst 2/3, eller det högre antal som anges nedan, av de
röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet avser ändring av de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas fordras
att minst 3/4 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.
Om beslutet innebär att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess
upplösning inskränks, fordras att samtliga röstande på den senare stämman gått med
på beslutet.
Ett beslut som innebär att en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt inskränks är
giltigt endast om samtliga bostadsrättshavare vars rätt berörs av ändringen gått med
på beslutet.
Godkännande av Riksbyggen och registrering
Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att Riksbyggen
godkänner detsamma.
Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering hos
Bolagsverket. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett.

Årsredovisning, räkenskaper och revision
§ 66 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 september till och med 31
augusti.

§ 67 Årsredovisning och fördelning av överskott
Styrelsen ska senast sju (7) veckor innan årsstämman till föreningens revisorer
överlämna en årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse,
resultat- och balansräkning.
Eventuellt överskott i föreningens verksamhet ska avsättas till fond för planerat
underhåll, dispositionsfond eller balanseras i ny räkning.

§ 68 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen
vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits
två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant
bör vara auktoriserad eller godkänd revisor.
Om registrerat revisionsbolag utses till revisor ska ingen suppleant utses för den
revisorn.

§ 69 Revisorernas granskning
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revisionssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna ska följa
de särskilda föreskrifter som beslutats på föreningsstämman, om de inte strider mot
lag, dessa stadgar eller god revisionssed.
Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en i enlighet med lag om ekonomiska
föreningar föreskriven revisionsberättelse till föreningsstämman.
Revision ska vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom fyra (4) veckor efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna.
För det fall revisorerna i sin revisionsberättelse har gjort anmärkningar mot styrelsens
förvaltning ska styrelsen avge skriftlig förklaring till stämman.

§ 70 Årsredovisningen och revisorernas berättelse
Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens
yttrande över revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast en
(2) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsstämman).

Övrigt
§ 71 Medlemskap i Riksbyggen intresseförening
För medlemskap i Riksbyggen ekonomisk förening krävs att bostadsrättsföreningen är
medlem i intresseföreningen för Riksbyggens bostadsrättsföreningar där
bostadsrättsföreningen har sin verksamhet och via denna är andelsägare i Riksbyggen
ekonomisk förening.
Beslut som innebär att föreningen begär sitt utträde ur intresseföreningen blir giltigt
om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats
på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den
senare stämman gått med på beslutet.

§ 72 Meddelanden till medlemmarna
Om inte annat anges i dessa stadgar eller lag ska meddelanden till medlemmarna ske
genom anslag på väl synlig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning i
medlemmarnas brevinkast/brevlådor/fastighetsboxar.

§ 73 Fördelning av tillgångar om föreningen upplöses
Upplöses föreningen ska, sedan verksamheten lagligen avvecklats, uppkommet
överskott tillfalla bostadsrättshavarna och fördelas i förhållande till insatserna.

§ 74 Annan lagstiftning
I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, bostadsrättslagen,
lagen om ekonomiska föreningar, liksom annan lag som berör föreningens
verksamhet. Om bestämmelser i dessa stadgar framledes skulle komma att stå i strid
med tvingande lagstiftning gäller lagens bestämmelser.
______


 1 I förekommande fall insatser 
2 ”Nedan” för kapitaltillskottsstadgar  
Ovanstående stadgar har godkänts av Riksbyggen.