Policyer

Samtliga policyer, beslutade eller uppkomna av sedvänja före 2017-12-05 upphör.
De ersätts med policyer antagna från 5 december 2017.

§ 108 – 2017 Åtgärder vid störningar från medlemmar
1.    Medlem kontakter den störande
Medlem bör i första hand ta kontakt med den störande, för att komma överens om åtgärd.
2.    Styrelsen agerar
Om rättelse inte sker eller överenskommelse mellan parterna inte kan nås, ska styrelsen agera för att nå godtagbart resultat.
3.    Rättelseanmodan
Om störning fortsätter trots tillsägelse, ska en rättelseanmodan tillsändas den störande i rekommenderat brev. 
En rättelseanmodan upprättas med fördel av föreningens förvaltare.
4.    Uppsägning/Avhysning
Om störning fortsätter efter mottagen rättelseanmodan kan styrelsen besluta om förverkande av medlemskap och avhysning.

Åtgärder enligt punkt 4, ska ske i enlighet med föreningens stadgar.

§ 109 – 2017 Andrahandsuthyrningar
1.    Styrelsen godtar medlems hyresgäst/er vid andrahandsuthyrning, på samma grunder som en ny medlem godtas.
2.    Andrahandsuthyrning tillåts med max ett år. 
3.    Ansökan om förlängd uthyrning eller ny hyresgäst, ska tillställas styrelsen i god tid. 


§ 110 – 2017 Tillstånd att utföra förändringar i lägenhet
1.    Styrelsen ska inte utan särskilda skäl hindra en medlem att utföra ändringar i lägenhet.
2.    En ändring ska inte tillåtas om denna försvårar eller omöjliggör för annan medlem att utföra samma åtgärd.
3.    Modifiering eller flyttande av bärande väggar, godkännes ej. 
4.    Tillträdande medlem övertar ansvar för tidigare medlemmars åtgärder i lägenhet och övriga utrymmen som ingår till lägenheten.
5.    Av medlem utförda eller beställda ändringar som innebär tillkommande kostnader vid föreningens underhåll eller modernisering, ska belastas medlem. 
6.    Medlem har alltid eget ansvar att ändringar utförs fackmannamässigt och utan anmärkning vid ev. besiktningar, oaktat styrelsens tillstånd.

§ 111 – 2017 Uthyrning/utlåning av parkering
1.    Uthyrning/utlånande av parkering är endast tillåtet mellan medlemmar, eller till medlems familj.
2.    Medlem kan tillåta tillfälliga gäster och  hyresgäster att nyttja parkering.

§ 112 – 2017 Solfilm på fönster
Policyn syftar till att skapa ett enhetligt utseende av fastighetens exteriör, samt säkerställa att film av  god kvalitet används.
Punkt 2 ersätter punkt 2 i Infoblad 4:2014

1.    Endast solfilm från  Johnson Window Films, med artikelnummer DN 35 får monteras.
2.    Solfilmen ska monteras av fackman eller efter dennes instruktioner.
3.    För montering och underhåll svarar medlem.
4.    Föreningen ersätter inte kostnader för film vid framtida fönsterbyten.

§ 113 – 2017 Avflyttningsbesiktning
Policyn syftar till att säkerställa att inga otillåtna ändringar vidtagits i lägenhet eller dit tillhörande utrymmen. Anmälningspliktiga brister för vilka föreningen har underhållsansvar ska också upptas i avflyttningsbesiktning.

1.    Innan ny medlem godkännes ska en avflyttningsbesiktning utföras.
2.    Avgående medlem ansvarar för att anmärkningar åtgärdas, undantaget anmärkningar för vilka ansvaret åligger föreningen.
3.    Avgående och tillträdande medlem kan avtala med styrelsen att ansvar för åtgärder flyttas till tillträdande medlem.

Arbetsgång vid besiktning
4.    Styrelsen utser besiktningsman, i första hand styrelsemedlem eller suppleant.
5.    Styrelsens besiktningsman kan godkänna en lägenhet.
Vid misstanke om oacceptabla  ändringar eller brister ska ny besiktning företas av fackman, via teknisk förvaltare. 
6.    Kostnader för besiktning som leder till godkännande ska belastas föreningen.
7.    Kostader för besiktning som leder till anmärkning ska belastas avgående medlem.


§ 114 – 2017 Tider för renovering och störande arbeten
1.    Vardagar 7.00-20.00 samt lördag-söndag/helgdag 10.00-18.00
2.    Under Nationella helgdagar är störande arbeten ej tillåtet
Se även "Regler vid Renovering"


§ 115 – 2017 Parkering utanför angivna platser
1.    Styrelsen kan utfärda parkeringstillstånd till fordon som behöver parkera vid arbeten för förening eller medlem.
Tillståndet ska utfärdas för en begränsad tid och kan även ange tillåten plats.
2.    Styrelsen ska inte bifalla eller behandla överklaganden om felparkeringsavgift.
3.    Överklagan av avgift ska ske till den som vid tillfället har föreningens uppdrag att övervaka parkeringen.

§ 116 – 2017 Villkor för godkännande av medlem
För att bli godkänd som medlem ska sökande:

  • Inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Inkomst av minst 3 x bostadsrättens avgift.

Vid delat ägande av bostadsrätt, räcker det att en sökande uppfyller kraven.
Sökande som inte uppfyller kraven kan godkännas tillsammans med borgensman.

§ 107 – 2017 Efterföljande av policyer
Syftet med en policy ska vara att förtydliga och beskriva tillstånd, arbetsgång och/eller förhållningssätt.
En policy får inte stå i strid med gällande stadgars bestämmelser.

Policyer ska beskrivas i Policydokument med hänvisning till beslutet om införande.
Policyer ska samlas i avsett arkiv, för enkel tillgång.

§ 23 – 2018 Huskurage – Grannsamverkan mot våld i nära relationer
VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE BER VI DIG:
1. Knacka på hos grannen.
2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.
DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!

§ 23 – 2019 Kommunikationspolicy
Anslagstavlor: Styrelsens information samt medlemmars information om störande arbeten, fester, upphittat/borttappat  o.d. Olämpliga anslag avlägsnas.
Forum: På föreningens webbplats är det fritt att utrycka sig, inom yttrandefrihetens gränser.   www.idlangen21.se/forum
Frågor till styrelsen: Ärenden av akut karaktär, besvaras så snart det är praktiskt möjligt.
Styrelsen kan välja att besvara frågor av allmänt intresse via t.ex. infobland, webbplats, eller hänskjuta frågor till stämman i de fall bostadsrättslagen ger utrymme för det.

§ 113 – 2019 Begränsningar för nyttjande av parkering
Tilldelad parkeringsplats får nyttjas för:

  • Personbil/motorcykel i körbart skick.
  • Släpkärra vars storlek inte hindrar tillgänglighet vid. intilliggande platser.
Motorcyklar/mopeder samt cyklar kan även parkeras vid uppmärkta platser


Uppställning eller förvaring av  tillhörigheter är ej tillåtet, på någon yta av parkeringen